>The simplest possible solution, but not simpler than that

>This message will be repeated in english.

När man inom Agile pratar om den enklaste metoden menar man inte den lösning man först kommer på eller den som går snabbast att implementera.
Med enklast innebär den lösning som löser uppgiften med minst extra information och avsteg från befintligt mönster.

Detta kan tarva en förklaring.
Med minst extra information menas möten, dokumentation och implicit och explicit kunnande. Om lösningen följer gängse mönster behövs antagligen ingen dokumentation, varken som explicita dokument eller inline-kommentarer. Om lösningen är “rätt” krävs mindre möten, diskussioner, dokumentation, rådfrågningar och redogörelser.

Enklast är inte nödvändigtvis den lösning som kräver minst tankearbete eller minst jobb.

För att vara ärlig talar jag inte för hela den agila rörelsen. Texten ovan är min tolkning av begreppen, metoden, livet, universum och allting.

When the agile development movement talks about the simplest solution; they do not mean the first solution that pops up in the head or is fastest to implement.
Simplest means the solution that solves the problem with least extra information and sidesteps from the chosen/optimal path.

This might demand an explanation.
With least extra information means meetings, documenation, implicit and explicit knowledge. If the solution follows the chosen path, colour and rythm of other well written parts of the solution; it probably doesn’t need documentation, neither as explicit documents nor as inline comments. The “right” solution requires less meetings, discussions, documentations, questions and answers.

The simplest solution it not neccessarily the solution that requires the least amount of thoughts or work.

To be honest I cannot say I speak for the whole agile movement. The text above is my view of the terms, the method, life, universe and everything.

Leave a Reply